Regulaminy

REGULAMIN WARSZTATÓW DLA DZIECI  „MŁODY PIZZAIOLO” w Pizzerii Gomorra:

 

1. Niniejszy regulamin, zwany dalej Regulaminem określa zasady uczestnictwa dzieci w warsztatach z przygotowania pizzy organizowanych przez Pizzerię Gomorra, zwanej dalej Organizatorem, posiadającą stronę internetową pod adresem www.pizzeriagomorra.pl jesteśmy także na Facebooku oraz Instagramie

2. „Warsztaty Młody Pizzaiolo” prowadzone są przez:
HONTAZ BARTOSZ HACHULSKI
NIP: 9542605483, REGON: 367561777
e-mail: pizzeriagomorra@gmail.com, tel.: 796 890 530

3. Warunkiem uczestnictwa dzieci w warsztatach organizowanych przez Organizatora jest akceptacja wszystkich punktów Regulaminu przez jego rodzica. Dokonanie zapisu na zajęcia jest równoznaczne z akceptacją regulaminu. Nie zapoznanie się z regulaminem nie zwalnia od stosowania się do jego postanowień. 

4. Organizator prowadzi warsztaty z pizzy dla dzieci w maksymalnie dwudziestoosobowych grupach, w przedziale wiekowym 4-13 lat. 

5 . Zapisując dziecko na zajęcia rodzic jest świadomy stanu zdrowia oraz kondycji fizycznej dziecka. 

6. Podczas zajęć obowiązują zasady BHP, które na początku zajęć są przedstawiane przez instruktora. 

7. Organizator i instruktorzy nie ponoszą odpowiedzialności za drogę dziecka z „Warsztatów Młody Pizzaiolo” do domu.

8. Warsztaty prowadzone są w formie regularnych spotkań co 1,5- 2 miesiące.Czas trwania pojedynczych zajęć to około 2h. 

9. W trakcie zajęć Organizator zapewnia dziecku możliwość korzystania z wyposażenia pizzerii niezbędnego do przygotowania pizzy. Wszystkie niezbędne składniki, elementy ubioru oraz napoje na czas warsztatów wliczone są w cenę.

10. Zapisy na warsztaty realizowane są poprzez stronę internetową: KLIK ( https://www.pizzeriagomorra.pl/restauracja/gomorra#menu-warsztaty ) lub przez wiadomość prywatną na naszych social mediach (pizzeria.gomorra na fb oraz ig)   

11. Opłata za warsztaty wynosi 70zł/os. Opłaty za zajęcia dokonuje się z góry. Wniesiona opłata jest bezzwrotna. W sytuacjach kiedy zgłoszony uczestnik nie może przybyć na miejsce warsztatów jego miejsce przenoszone jest na kolejne warsztaty. 

12. Jeżeli na warsztaty w wybranej grupie zgłosi się nie więcej niż 10 osób, organizator zastrzega sobie prawo do przeniesienia warsztatów na inny dogodny termin. 

13. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody powstałe na skutek nie przestrzegania regulaminu i zaleceń instruktora dot. zasad BHP. 

14. W przypadku osób niepełnoletnich, odpowiedzialność za szkody powstałe z ich powodu ponoszą ich rodzice/prawni opiekunowie. W przypadku niezastosowania się do powyższych wytycznych Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne negatywne konsekwencje. 

15. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminów zajęć po uprzednim uzgodnieniu z opiekunami. 

16. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania zajęć bądź zmian terminu zajęć z przyczyn od siebie niezależnych (np. wypadki losowe, choroba prowadzącego). W takim przypadku uczestnik zajęć ma prawo do zwrotu opłaty na wskazany nr konta (w ciągu 3 dni) lub wyboru innego terminu zajęć zaproponowanego przez Organizatora. 

17. Organizator na potrzeby marketingowe będzie wykonywał zdjęcia podczas warsztatów. Cała relacja fotograficzna zostanie udostępniona rodzicom i uczestnikom warsztatów do swobodnego wykorzystania. Rodzice, które nie wyrażają zgody na publikację wizerunku swojego dziecka proszone są o wysłanie wiadomości e-mail z informacją “Nie wyrażam zgody na publikację wizerunku mojego dziecka (podać imię i nazwisko)” na adres mailowy: pizzeriagomorra@gmail.com. Brak wiadomości o w/w treści do momentu rozpoczęcia warsztatów rozumiana jest jako akceptacja na publikację wizerunku. 

18. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu. 

19. Rodzice zobowiązani są do odebrania podopiecznych niezwłocznie po zakończeniu warsztatów. Nie bierzemy odpowiedzialności za uczestników po zakończeniu warsztatów Młody Pizzaiolo.REGULAMIN KONKURSU:

1. Organizatorem jest Pizzeria Gomorra

2. Wyniki zostaną ogłoszone do 3 dni po zakończeniu konkursu.

3. Warunkiem udziału w konkursie jest zgłoszenie się bezpośrednio pod postem konkursowym wystawiając odpowiedź.

4. Uczestnikowi konkursu przysługuje tylko jedna nagroda.

5. Zwycięzca konkursu ma 14 dni na odebranie nagrody.

6. Udział w konkursie jest równoznaczny ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora konkursu zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 roku nr. 101, poz. 926, z póżn. zm.) wyłącznie w celu przeprowadzenia konkursu.

7. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu.

8. Facebook nie jest powiązany z konkursem.

9. Nagrody nie mogą być przekazywane lub wymieniane na wartość pieniężną.

10. Informacja o czasie trwania konkursu znajduje się w opisie.